Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen ZEN-TEC BV (skincorner) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

 1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

 1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 5. De gratis huidanalyse is enkel gratis als de afspraak ook effectief nagekomen wordt. In geval van no show of laattijdige annulering wordt een factuur van € 50 uitgeschreven.
 6. Indien een factuur niet binnen een termijn van 30 kalenderdagen betaald wordt, zal deze door een externe partij zoals een deurwaarder of incassobureau geïnd worden. De extra kosten die deze inning met zich meebrengen zijn geheel voor de klant.

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak.
 2. Wanneer de klant de afspraak niet 48 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon de gereserveerde behandeling factureren. Indien er sprake is van een no show geldt hetzelfde principe.
 3. De eerste uitzondering op deze regel is in het geval van ziekte. In dit geval is het aan de klant om de ziekte te bewijzen en gelijktijdig met de annulatie een doktersbriefje te voorzien.
 4. De tweede uitzondering is in het geval van overlijden van een naast familielid. In dit geval is het ook aan de klant om dit te bewijzen door middel van een attest klein verlet.
 5. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak inkorten of annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

6. Recht

Op elke overeenkomst tussen ZEN-TEC BV en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.